نرم افزارهای مهندسی صنایع و مدیریت + آموزش

40,000 تومان

نرم افزارهای کاربردی مهندسی صنایع ومدیریت +آموزش کاربردی1.نرم افزار تحلیل آماری SPSS + آموزش pdf
2.نسخه کامل نرم افزار 2005TOPSIS + آموزش pdf
3.نرم افزار اکـسپرت چویس Expert Choice 11 + سریال
4.نسخه کامل نرم افزار Expert Choice 9
5.نرم افزار + AmosStudentVersion501آموزش pdf
6.نرم افزار تحلیل آماری لیزرل LISREL 8 + کرک +آموزش pdf
7. سه مقاله اصلی نوشته شده توسط توماس ساعتی
7.نرم افزار Lingo v11.0 + کرک. برای حل مسائل برنامه ریزی خطی + آموزش +pdf+ ppt
8.نرم افزار برای حل مسائل برنامه ریزی خطی lindo6.1 +سریال
9. نرم افزار super decisions
10. نرم افزار ga- soler2012
به همراه مقالات زیر به صورت pdf:
1. سه مقاله اصلی نوشته شده توسط توماس ساعتی
2. نگرشی نو به تعیین ضرایب اهمیت سوالات پرسشنامه ها با استفاده از تکنیک ahp و یک مدل or
3. AHPتکنیکی نوین برای تصمیم گیری گروهی : نویسنده عادل آذر
4. کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای
5. AHP فرایند تحلیل سلسله مراتبی
6. یافتن روابط علی ومعلولی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت و شکـست پروژه های پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی به کمک ترکیب روشهای ANP& DEMATEL فاز گروهی
7. به کارگیری تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای درتحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید(مطالعه موردی شرکت سهامی بیمه ایران)
8. ارایه راهکارهای ارتقای خدمات الکترونیکی بانک ها با رویکرد ANP ، فازی. BSC و TOPSIS فازی(مطالعه موردی: بانک های دولتی منتخب استان فارس)
9. کاربرد فرایند تحلیل شبکه ای در برنامه ریزی شهری و منطقه ای
10. فرایند تحلیل شبکه ای anp با استفاده از super decisions
11. ارزیابی چابکی سازمان با استفاده از منطق فازی دکتر علی ملا حسینی، شهرزاد مصطفوی
12. کاربرد منطق فازی در بازاریابی
13. الگوی فازی در مدیریت بازار
14. کاربرد منطق فازی در حسـابـداری و تصمیمگیری‌های مالی
15. منطق فازی؛ کاربرد در زمینه احتمال خطر حسابرسی و نبود اطمینان
16. مدیریت اطلاعات با رویکرد فازی
17. تکنیک dematel
18. الگوریتمهای فرا اکتشافی جستجو , الگوریتم های ژنتیک (108 صفحه)
19. ارائه یک الگوریتم ترکیبی شبکه های عصبی- تکامل توام ژنتیک، جهت مساله طراحی مقاوم چند متغیره در مهندسی کیفیت
20. مدل برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی با استفاده از scf- ahp و الگوریتم ژنتیک
21. بررسی ساختار الگو ریتم ژنتیک و کاربرد آن در تجارت الکترونیک